Vedtægter

 §1.Navn.
Foreningens navn er Kolding Gymnastik- og Atletikklub "GO-ON" stiftet den 28. april 1920 af skoledirektør H.A.Hansen og H.Refsholm. Foreningens hjemsted er Kolding Kommune.

§2.
Foreningens formål.
Foreningens formål er at tilbyde medlemmerne en god og alsidig fysisk træning samt fremme færdigheder i legemsøvelser og fri idræt. Tilslutning til overordnet gymnastik- og idrætsorganisationer sker efter bestyrelsens skøn.

§3.
Foreningens medlemmer.
I henhold til foreningens formål kan enhver aktiv deltagende optages. Passive medlemmer , der virker for foreningens interesse, kan tillige optages. Generalforsamlingen kan udnævne æresmedlemmer. Som medlem kan optages enhver, som efter bestyrelsens skøn findes egnet til optagelse i foreningen. Nægtes et nyt medlem optagelse i foreningen, kan den pågældende forlange optagelsen behandlet på næste generalforsamling.

§4.

Generalforsamlingen.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen . Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år og senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. En generalforsamling afholdes med følgende dagsorden :
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg : a. Formand ( lige år ) -kasserer ( ulige år )
b: 1. Bestyrelsesmedlem
c. Suppleant til bestyrelsen ( hvert andet år )
d: 1. revisor ( hvert andet år )
e:  revisorsuppleant.
6. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes med angivelse af en dagsorden , når flertallet af bestyrelsen beslutter det , eller 2/3 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i gymnastiksalen. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. 
Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem. Stemmeret på generalforsamlingen har samtlige myndige medlemmer. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er bestyrelsens stemmer afgørende.
Vedtagelse af ændringer i vedtægterne kan kun ske med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer. 
Afstemningen sker skriftligt, såfremt blot 1 medlem begærer dette på generalforsamlingen.
På generalforsamlingen vælges formand, kasserer, bestyrelsesmedlem , bestyrelsessuppleant , revisor og revisorsuppleant.  Et bestyrelsesmedlem er på valg de lige år og de ulige år. Formanden er på valg de lige år. Kasseren er på valg de ulige år.

§5.
Bestyrelsen.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til varetagelse af den daglige ledelse og udførelse af generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen består af en formand, kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen blandt de tilstedeværende medlemmer for en 2 årig periode. 
Der skal så vidt muligt være en ligelig kønsfordeling blandt bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen konstitueres umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger blandt sine medlemmer en næstformand og en sekretær, der er protokolfører. Forretningsorden for bestyrelsen fastlægges af denne selv. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller mindst 2 medlemmer indkalder hertil. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans fravær næstformandens stemme afgørende.Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde.
 Bestyrelsesmedlemmer må ikke deltage i behandlingen af en sag såfremt han/hun eller en person vedkommende er nært beslægtet med, besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresse i sagens afgørelse.

§6.Kontingent.
Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen. Kontingentopkrævning og føring af medlemsprotokol foretages af et medlem af foreningen, udpeget af bestyrelsen.


§7.
Regnskab.
Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god revisorskik og underskrives af formanden, kasseren og bestyrelsens medlemmer.
Årsregnskabet skal revideres og godkendes af den generalforsamlingsvalgte revisor. Årsregnskabet  føres af kasseren. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§8.
Tegning / hæftelse.
Foreningen tegnes udadtil af formanden.
Foreningen kan alene forpligtes ved underskrift af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene  skal være formand eller kasserer.
Kasseren kan meddeles skriftlig fuldmagt til at tegne foreningen alene i normale driftsmæssige økonomiske anliggender. Den skriftlige fuldmagt skal gives enstemmigt af bestyrelsen og skal  præcis beskrive fuldmagtens grænser. Kasseren hæfter overfor bestyrelsen og foreningen for overskridelse af den meddelte fuldmagt.
Foreningen hæfter kun med den til enhver tid værende formue i foreningen. Der påhviler hverken foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§9.
Opløsning.
Foreningen kan alene opløses på en lovlig indvarslet ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 1/3 af foreningens medlemmer er til stede. Der kræves 2/3 flertal af de tilstedeværende medlemmer for at foreningen kan opløses. Såfremt det fornødne antal medlemmer ikke giver møde, indkaldes til ny generalforsamling, som skal afholdes senest 30 dage efter den første. På denne generalforsamling kan opløsning af foreningen vedtages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder eventuelle midler andet idrætsfagligt arbejde i Kolding Kommune efter generalforsamlingens beslutning.


Revideret og godkendt på generalforsamlingen den 5. marts 2024